Sermon on July 3, 2022
1. Awake!
Time: Morning
Texts: Ezra 1:1–4