Sermon on July 3, 2022
Awake!
Time: Morning
Texts: Ezra 1:1–4