Sermon on August 14, 2022
5. Attacked!
Time: Morning
Texts: Ezra 4:4–5, Ezra 4:24