Sermon on August 21, 2022
6. Encouraged!
Time: Morning
Texts: Ezra 5—6, Haggai 1